Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Digimieli -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://digimieli.hel.fi/. 

Kaupungin tavoite 

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista. 

Vaatimustenmukaisuustilanne 

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein. 

Ei-saavutettava sisältö 

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.  

Havaitut puutteet 

Videot

Kohdistuksen ilmaisin videoupotteissa ei aina erotu riittävän hyvin. (WCAG 2.1: 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti) 

 
Kaikki videoupotteiden toissijaiset toiminnot eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö) 

 
Joissain tapauksissa videoupotteissa voi olla näppäimistöansa, mikäli käyttäjä ei liiku upotteen sisällä tarpeeksi nopeasti. (WCAG 2.1: 2.1.2 Ei näppäimistöansaa) 

 
Kohdistusjärjestys ei ole videoupotteissa aina looginen ja kohdistus voi joissain tilanteissa siirtyä odottamattomasti sivun alkuun. (WCAG 2.1: 2.4.3 Kohdistusjärjestys) 

Muuta:
 

Joidenkin sivuston kaavioiden tiedot eivät ole sivulla tekstimuotoisena (WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat)   

Puutteiden korjaus 

Puutteet korjataan 30.06.2023 mennessä.  

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa 

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.   

Helsingin kaupunki, psykiatria ja päihdepalvelut, mielialahäiriöpalvelut: Digitaalisten palvelujen lisääminen ja hyödyntäminen mielenterveystyössä -hanke.  

Kaisa Eronen, kaisa.eronen@hel.fi, 0406551879 

Saavutettavuusselosteen laatiminen 

Tämä seloste on laadittu 10.03.2023. 

Saavutettavuuden arviointi 

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.  

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.  

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. 

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu. 

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy. 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen 

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä. 

Palaute ja yhteystiedot 

Sivuston saavutettavuudesta vastaa  

Helsingin kaupunki, psykiatria ja päihdepalvelut, mielialahäiriöpalvelut: Digitaalisten palvelujen lisääminen ja hyödyntäminen mielenterveystyössä -hanke.  

Kaisa Eronen, kaisa.eronen@hel.fi, 0406551879 

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä 

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa 

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa. 

 
Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely 

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi
 

saavutettavuus@avi.fi 

Puhelinvaihde: 0295 016 000
 

Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15 

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus 

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.  

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti. 

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät 

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.  

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä 

Tämän selosteen on hyväksynyt 10.03.2023 

Helsingin kaupunki, psykiatria ja päihdepalvelut, mielialahäiriöpalvelut: Digitaalisten palvelujen lisääminen ja hyödyntäminen mielenterveystyössä -hanke.  

Kaisa Eronen, kaisa.eronen@hel.fi, 0406551879 

Helsingin kaupunki