Digimieli -hanke esillä Soteuudistuksen verkkotilaisuudessa 

Digitaalisten palvelujen lisääminen ja hyödyntäminen mielenterveystyössä -hanke on edennyt toteutusvaiheeseen. Hankkeen projektiasiantuntija Kaisa Eronen esitteli hanketta ja sen tuottamia hoitomalleja yli 300 kuulijalle Soteuudistuksen järjestämässä Kansallisessa verkostotilaisuudessa: Mielenterveysasiakkaan varhainen tuki ja hoito. Tiivistelmä esityksestä antaa hyvän kuvan siitä, mitä hankkeessa on tähän mennessä saavutettu. 

Tukea mielenterveyteen digiloikan siivittämänä 

Hanke sai alkunsa koronapandemian jouduttaman digiloikan myötä. Pandemian myötä ihmisten mieliala- ja ahdistusoireet lisääntyivät ja mielenterveyspalveluiden tarve kasvoi entisestään. Tähän tarpeeseen lähdettiin vastaamaan hyödyntäen jo olemassa olevia hoitomalleja muuttamalla niitä digitaalisesti hyödynnettäviksi.  

Hankkeessa tuotetut materiaalit on kehitetty näyttöön perustuvien toimintamallien pohjalta ja ne ovat jo erikoissairaanhoidon käytössä. Hankkeessa näistä hoitomalleista tehdään digitaalisia ja perusterveydenhuoltoon soveltuvia. Näin yhä useampi voi saada apua ja tukea mielenterveyden haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Hankkeen tuottamia digitaalisia materiaaleja voidaan hyödyntää usealla tavalla. Asiakas voi käydä niitä läpi itsenäisesti tai yhdessä hoitavan henkilön, kuten sairaanhoitajan tai psykologin kanssa. Lisäksi osa materiaaleista soveltuu käytettäväksi etäryhmissä.  Henkilöstö taas voi saada materiaaleista uusia välineitä omaan työhönsä. Asiakkaan hoitoprosessi vahvistuu, kun asiakas voi tapaamisten välillä tehdä harjoituksia tai palata aiheisiin muutoin omassa arkiympäristössään. Myös palveluiden saatavuus parantuu, kun hoitoa voi saada kotoa käsin. 

Asiakkaiden tarpeet kehittämisen keskiössä 

Hankkeen materiaaleista sekä hoitomalleista on kerätty jatkuvasti käyttökokemuksia asiakkailta. Asiakkaat, jotka ovat hyödyntäneet hoitomalleja joko osana ohjattua omahoitoa tai ryhmätoimintaa, ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä ja jopa positiivisesti yllättyneitä avusta, jonka ovat saaneet verkon välityksellä.  

Jotta asiakkaiden ääni tulisi kehitystyössä kuulluksi ja tarpeet kohdatuksi, on hankkeessa hyödynnetty palautteen lisäksi alusta asti kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana niin materiaalien tuotannossa kuin toimintamallien pilotoinnissa. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden välisestä yhteistyöstä on saatu tähän menessä positiivista kokemuksia ja asiakkaat ovat antaneet siitä positiivista palautetta.  

Katse tulevaan

Suuri työ hankkeen suunnittelussa, materiaalien tuotannossa ja pilotoinnissa on jo tehty. Hankkeen loppukauden tavoitteena on tuottaa vielä yksi hoitomalli sekä lisätä henkilöstön tietoisuutta ja osaamista näiden hoitomallien käyttöönottoon liittyen. Lisäksi halutaan jakaa tietoa materiaaleista myös niille, jotka materiaalien läpi käymisestä voisi hyötyä. Materiaalien kansallista saavutettavuutta vahvistetaan viemällä ne mielenterveystalo.fi -sivustolle.  

Helsingin kaupungin henkilöstölle hoitomalleista viestitään sisäisissä tapahtumissa sekä keväällä järjestettävässä koulutuskokonaisuudessa. Kokonaisuus on kohdennettu Helsingin kaupungin sote-alan työntekijöille ja se sisältää hoitomallien teemoihin liittyviä parin tunnin koulutuksia sekä toukokuussa järjestettävä valtakunnallisen seminaaripäivän hoitomallien teemoihin liittyen. Lisäksi hankkeessa koulututaan verkkoryhmänohjaajia.